Naturtyperne på arealet hovedsagelig er eng og mose, men der er også strækninger med strandeng nærmest Tissø. Helt ud til Tissø er søbredden nogle steder udformet som en ret åben sandet strandbred. På den tørre skrænt op mod dyrket mark findes der små strækninger med overdrev. Moseområderne er præget af rørskov. Et lille vandløb, nok et drænudløb, er med til at skabe stor variation.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se lokalitetens placering her