Nyhed

Borgmesteren spreder frø

På Ågårdsvej, øst for Slibestenen, nord for Gørlev by er et stykke grøftekant blevet tilsået med
vilde danske blomster.

Borgmester Martin Dam og næstformand for Teknik og Miljøudvalget Hanne Olesen var sammen med mange interesserede lokale borgere og medlemmer af DN frøspredere på strækningen. Projektet ”Flora og Fauna pletter” er et samarbejde mellem
Kalundborg kommune og Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg afdelingen (DN). Projektet går i sin enkelthed ud på, at få biodiversiteten og blomsterrigdommen tilbage i grøftekanterne ved at ændre slåningen af grøftekanterne fra den hidtidige hårde slåning til en mere skånsom slåning.
Skånsom slåning medfører, at det ikke kun er de aggressive hurtiggroende problem arter, som klarer sig – men at også de mere langsomvoksende blomsterrige arter levnes grovilkår.

Susanne Ladefoged, formand for DN Kalundborg, bød velkommen og takkede kommunen for samarbejdet. Martin Damm kvitterede med at rose DN for indsatsen og takkede Gregers Hellemann, lodsejer, for at lægge jord til.

Udover at så de første frø afslørede borgmesteren en infotavle ”Ny natur på vej”, der fortæller forbipasserende om projektet.

Der er stadig en frøbank i jorden, men vi har valgt at hjælpe naturen og biodiversiteten lidt på vej ved en tynd udsåning af danske vilde blomster, så vi ikke skal vente mange år med at se resultatet. DNs botanikere har afdækket floraen før projektets start og følger den fremover, så vi har fuldstændig styr på biodiversiteten, og udviklingen i artsrigdommen på de to grøftekantsstrækninger.

Borgmesteren fremhævede Ågårdsvej, som et godt sted at lægge cykelturen forbi og nyde blomsterfloret til foråret.  Man kan allerede nu lægge vejen forbi Huslodsvej - nord for Gørlev, hvor et tilsvarende stykke grøftekant blev tilsået tidligere på året. Her kan årets sidste blomsterflor stadig nydes, ligesom det giver føde og levested til vilde bier og insekter.

Der kan læses mere om projektet Flora og Faunapletter på DNs hjemmeside under nyhedsbreve.

 

Faktaboks:

Mange års hårdhændet slåning og i nogle tilfælde sprøjtning har forarmet biodiversiteten i vores mange kilometer grøftekanter voldsomt. Vilde blomster giver pollen og nektar til vilde bier og insekter. Vilde bier er flittige og nødvendige bestøvere i naturen og insekter giver fødegrundlag for småfugle. Fremover vil der blive foretaget en skånsom slåning på de to strækninger, så de vilde blomster når at sætte og smide frø til næste års blomsterrigdom.