Vores opfordring til RUB er: placér elementerne på et areal, som ikke er beskyttet. F.eks. ved skolen og skab så samtidig ny robust natur rundt om elementerne.

Området er så naturbeskyttet som det næsten er muligt.
Arealet beskyttes af en fredning,  strandbeskyttelseslinjen
Natura2000 EU-habitatområde ligesom det er §3 beskyttet overdrev.
Endvidere er der forekomst af markfirben - en bilag IV art, som Danmark har en særlig EU forpligtigelse til at passe på, hvorfor dens levesteder ikke må ødelægges eller forringes

DN Kalundborgs indtilling til Ulstrup Sønderstrand

DN Kalundborg er ikke modstander af elementerne i RUB's projekt "Røsnæs Strandmark".

Der er rigtig mange gode ideer til at få flere ud i naturen.
Placeringen på et naturbeskyttet areal er dog helt malplaceret.

Ulstrup Sønderstrand skal bevares for eftertiden, som det stykke helt unikke natur med offentlig adgang, som det er i dag.


Matrikel indrammet med rød streg og beskyttelser på kortet  til venstre.


Alle kommuner skal inden udgangen af 2022 opdatere deres affaldsplan for perioden 2023-34.
Kalundborg Kommune er nået i mål med over 50% af  husholdningslignende affald genanvendes. Præcis 54,8% i 2021. Meget flot og tilfredstillende.

Men vi producerer stadig alt for meget affald (814 kg pr dansker i 2020)
Derfor kan det undre, at affaldsplanen ikke anviser konkrete tiltag til at komme videre og reducere mænden af affald og øge genbrug.

DN's høringssvar kritiserer den manglende konkretisering og opstilling af delmål, så vi som borgere kan følge med i udviklingen.

 

Høringssvar til afffaldsplan og regulativ for husholdningsaffald

DN har afgivet høringssvar til den nye affaldsplan for perioden 2023-2034.

DN har ligeledes afgivet høringssvar til det tilhørende regulativ for husholdningsaffald.

Læs mere om de nye sorteringer og affaldsfraktioner som træder i kraft fra januar 2023 på kommunens hjemmeside


Projektet med den påtænkte placering og udformning iht. projektbeskrivelse kan IKKE gennemføres indenfor lovens rammer, da projektet strider mod både den politisk vedtagne Kommuneplan, Planloven og Naturbeskyttelsesloven.

DN Kalundborgs indstilling til Club Røs Feriecenter på Røsnæs

Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg har afleveret input og bemærkninger til feriecenter og fritidsanlæg. Overordnet undrer det DN Kalundborg, at man fra politisk side har godkendt at arbejde videre med projektet.


2019: Vores bekymring gik på, at projektet set med vores øjne var for lidt konkret til, at vi med rimelighed kunne forholde os til projektet.

2021: Vi ser frem til og forventer at den kommende miljøkonsekvensrapport vil indeholde et projekt, som er præcist beskrevet, herunder at man peger på en konkret placering, det præcise antal møller, opstillingsmønster mm.

To høringssvar fra DN til kystnær havmøllepark

DN har afgivet høringssvar i forbindelse med etablering af kystnær havvindmøllepark i Jammerland Bugt.

Første høringsvar gav vi i forbindelse med VVM-undersøgelsen i 2019.

Det nye høringssvar (2021) er givet i tilknytning til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport. 

De to høringssvar hænger sammen.

DN Kalundborg kritisk overfor planer om byggeri i Klosterparken

DN har udarbejdet et høringssvar til ”Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for boligbebyggelse i del af Klosterparken”