Høringssvar; Havmøllepark Jammerland Bugt - Club Røs - Havplan - Solcellepark Kragerup - Co2 lagring Havnsø - Motorvej eller motortrafikvej - Ulstrup Sønderstrand - Affaldsplan - Club Røs - Havmøllepark Jammerland Bugt -


Danmarks Naturfredningsforening og DN Kalundborg har afgivet et samlet høringssvar til vindmølleparken.
Høringssvaret fokuserer på natur og miljø, med særligt fokus på påvirkning af flagermus, ederfugl, sortand og marsvin.


Den samlede konklusion lyder:

"Som det fremgår af ovenstående, finder DN ikke, at der med sikkerhed er redegjort for, at Jammerland Bugt Havmøllepark ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på beskyttede arter som flagermus og fugle. DN foreslår derfor, at der gennemføres supplerende undersøgelser og modelleringer, der klart afdækker vindmølleparkens reelle påvirkning på natur og miljø."

 

Jammerland Bugt Vindmøllepark

Danmarks Naturfredningsforening og DN Kalundborg har tidligere - i 2021 - afgivet høringssvar til "Ideoplæg til Jammerland Bugt Kystnær Vindmøllepark" (se tidligere høringsvar længere nede på siden).

 


Screeningsafgørelse:

Lokalplan og tillæg til kommuneplan for Club Røs er i høring. I forbindelse med udarbejdelsen af disse planer har Kalundborg Kommune foretaget en miljøscreening, for at afgøre, om der skal laves en egentlig miljøvurdering af planerne. Det mener Kalundborg Kommune ikke er påkrævet, da der ingen væsentlig påvirkning af miljøet er ved gennemførelse af de to planer. Det er DN Kalundborg ikke enig i. Derfor har vi påklaget afgørelsen.

Sammenfatning af høringssvar til lokalplan og tillæg til kommuneplan:

- Hele projektområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen, hvor der kun må planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
- Det er ikke i tilstrækkelig grad sikret og beskrevet, at områdets eksisterende flora- og fauna sikres mod forringelse af leve- og spredningsmuligheder.
- Der er i flere planmæssige forhold plads til forbedringer herunder bæredygtige løsninger.

Club Røs

Kalundborg kommune har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af
planerne, da gennemførsel af planerne ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.
DN er ikke enig heri.
Klagen behandles i Planklagenævnet.

DN's har nu afgivet høringssvar til lokal- og kommuneplan.

 

P4 Søndag morgen har interviewet naboer, DN formand og udvalgsformanden for TMU.

Du skal spole frem til 1:33 for at høre interview med DN formand og frem til 1:38 for at høre svaret fra udvalgsformanden.

Lyt med her (kræver DR lyd installeret)


DN udarbejder et centralt høringssvar til den reviderede havplan.

DN Kalundborg har produceret et lokalt tillæg med fokus på de lokale udfordringer.
Det hele samles i et fælles høringssvar med input fra en lang række lokalafdelinger.

 

Havplan

Kalundborg Kommune har en 160 km lang kyststrækning. Fra Nekselø Bugt i nord, over Røsnæs og Kalundborg Fjord til Jammerland Bugt og Musholm Bugt i Storebælt.

Beskyttelse af de indre farvande skal ske ved hjælp af langsigtede løsninger, der forbedrer den økologiske tilstand og marine biodiversitet.


Anlæg med solceller er nødvendige redskaber i den grønne omstilling.

Som udgangspunkt er DN betænkelig ved, at 117 ha gode landbrugsarealer herunder 13,5 ha særligt værdifulde landbrugsarealer anvendes til placering af solcelleanlæg – ligesom vi er betænkelige ved at større tekniske anlæg placeres i det åbne land, frem for at være samlet i dertil udlagte industriområder.

Der påhviler herefter Kalundborg Kommune en vigtig forpligtigelse til at sikre, at de naturforbedrende tiltag også gennemføres i forbindelse med anlæggets etablering, så de positive gevinster for en øget biodiversitet hurtigt kan indfries, og ikke kun bliver uforpligtende hensigtserklæringer.

Solcellepark Kragerup

Der skal fart på den grønne omstilling, så al elektrificering kommer fra vedvarende energikilder såsom sol/vind inden 2040 – men uden, at det sker på naturens bekostning.

Kun 80 ha af de 117 ha udlægges til solceller.
Lokalplanen skal sikre, at de øvrige 37 ha  forbliver som natur ligesom der udlægges ny natur.


Overordnet er det DN Kalundborgs opfattelse at CO2 lagring er en lappeløsning, der i værste fald kan være med til at udskyde nødvendige, men svære beslutninger, om mindre CO2 belastende og nødvendige samfundsforandrende tiltag.

Investeringer i CCS kan sætte investeringer i vedvarende energi og andre ressourcereducerende tiltag på pause.  Og forsinke udviklingen af en gennemgribende omstilling af energiproduktion, transport, landbrug, byggeri og vareproduktion.

C02 lagring Havnsø

Området under Havnsø og Nekselø bugt er udset som et muligt sted for placering af et fremtidigt CO" lager.

Energistyrelsen har sammen med GEUS og Rambøll afholdt en række borgermøde, hvor forslag og foreløbig rapport er præsenteret. DN Kalundborg har udarbejdet et høringssvar og er samtidig medunderskrivere på et høringssvar fra en række miljøorganisationer.


Motorvej eller motortrafikvej?

DN Kalundborg foreslår:

  1. At etape 3 ændres fra motorvej til 4-sporet motortrafikvej på hele strækningen
  2. At Bjergsted Beboerforenings forslag om ”En klogere Kalundborg motorvej” ændres, tilpasses og projekteres som ”En klogere Kalundborg motortrafik-vej”

Ombygning af hele strækningen til en 4-sporet klogere Kalundborg motortrafikvej i stedet for den projekterede motorvej vil udløse de nødvendige besparelser samt løse mange af de problematiske forhold, der følger med etablering af motorvejen herunder, sikre etablering af de nødvendige faunapassager til store dyr, friholde Bjergsted Bakker og Bjergsted by for negative indgreb/påvirkninger, reducere udledningen af CO2, kaste mindre støj af sig, mindre lysforurening, mindre bortskaffelse af jord, mindre råstofforbrug samt meget mere – prisen herfor: et par minutters længere transporttid mellem København og Kalundborg!


Vores opfordring til RUB er: placér elementerne på et areal, som ikke er beskyttet. F.eks. ved skolen og skab så samtidig ny robust natur rundt om elementerne.

Området er så naturbeskyttet som det næsten er muligt.
Arealet beskyttes af en fredning,  strandbeskyttelseslinjen
Natura2000 EU-habitatområde ligesom det er §3 beskyttet overdrev.
Endvidere er der forekomst af markfirben - en bilag IV art, som Danmark har en særlig EU forpligtigelse til at passe på, hvorfor dens levesteder ikke må ødelægges eller forringes

Ulstrup Sønderstrand

DN Kalundborg er ikke modstander af elementerne i RUB's projekt "Røsnæs Strandmark".

Der er rigtig mange gode ideer til at få flere ud i naturen.
Placeringen på et naturbeskyttet areal er dog helt malplaceret.

Ulstrup Sønderstrand skal bevares for eftertiden, som det stykke helt unikke natur med offentlig adgang, som det er i dag.


Matrikel indrammet med rød streg og beskyttelser på kortet  til venstre.


Alle kommuner skal inden udgangen af 2022 opdatere deres affaldsplan for perioden 2023-34.
Kalundborg Kommune er nået i mål med over 50% af  husholdningslignende affald genanvendes. Præcis 54,8% i 2021. Meget flot og tilfredstillende.

Men vi producerer stadig alt for meget affald (814 kg pr dansker i 2020)
Derfor kan det undre, at affaldsplanen ikke anviser konkrete tiltag til at komme videre og reducere mænden af affald og øge genbrug.

DN's høringssvar kritiserer den manglende konkretisering og opstilling af delmål, så vi som borgere kan følge med i udviklingen.

 

Afffaldsplan og regulativ for husholdningsaffald

DN har afgivet høringssvar til den nye affaldsplan for perioden 2023-2034.

DN har ligeledes afgivet høringssvar til det tilhørende regulativ for husholdningsaffald.

Læs mere om de nye sorteringer og affaldsfraktioner som træder i kraft fra januar 2023 på kommunens hjemmeside


Projektet med den påtænkte placering og udformning iht. projektbeskrivelse kan IKKE gennemføres indenfor lovens rammer, da projektet strider mod både den politisk vedtagne Kommuneplan, Planloven og Naturbeskyttelsesloven.

Club Røs Feriecenter på Røsnæs

Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg har afleveret input og bemærkninger til feriecenter og fritidsanlæg. Overordnet undrer det DN Kalundborg, at man fra politisk side har godkendt at arbejde videre med projektet.


2019: Vores bekymring gik på, at projektet set med vores øjne var for lidt konkret til, at vi med rimelighed kunne forholde os til projektet.

2021: Vi ser frem til og forventer at den kommende miljøkonsekvensrapport vil indeholde et projekt, som er præcist beskrevet, herunder at man peger på en konkret placering, det præcise antal møller, opstillingsmønster mm.

Kystnær havmøllepark

DN har afgivet høringssvar i forbindelse med etablering af kystnær havvindmøllepark i Jammerland Bugt.

Første høringsvar gav vi i forbindelse med VVM-undersøgelsen i 2019.

Det nye høringssvar (2021) er givet i tilknytning til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport. 

De to høringssvar hænger sammen.

Byggeri i Klosterparken

DN har udarbejdet et høringssvar til ”Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for boligbebyggelse i del af Klosterparken”