I forbindelse med forberedelsen af vandområdeplaner for tredje planperiode (VP3), skal vandrådene medvirke til at prioritere indsatserne for at forbedre vandmiljøet.
Vandrådene vil skabe mere lokal inddragelse i arbejdet for at sikre god miljøtilstand i vores vandløb. I denne omgang er opgaven den samme som i 2014, nemlig at hjælpe med at udpege hvilke indsatser der bør udføres på hvilke strækninger.

DN Kalundborg har stillet fire konkrete forslag (se herunder) til Kalundborg kommune. Alle fire indsatser er enstemmigt vedtaget i vandrådet og efter-følgende i Kalundborg Kommune. Og endelig godkendt i Miljøministeriet.
Indsatserne skal senest i 2027 implementeres. 
Da Nedre Halleby å er nødlidende bør virkemidlerne tages i brug snarets muligt.

Vandopland 2.1. Kalundborg

Vandråd - organisationer:
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Ornitologisk Forening Jægerråd Kalundborg
Halleby Å Sammenslutningen
Kalundborg Sportsfiskerforening

Gørlev Sportsfiskerforening
Odsherred Sportsfiskerforening
Høng Sportsfiskerforening
Gefion
Landbrug & Fødevarer

Bæredygtigt Landbrug
Landøkonomisk Selskab
Sjællandske Familielandbrug
Danske Vandløb
Odsherred Landboforening
Kalundborg Å-laug
Sorø Vandløbslaug
Holbæk Ålav

 Reetablering af møllesøer ved Nedre Halleby å
Projektet indebærer en genskabelse af sammenhængen mellem vandløb og de vandløbsnære arealer gennem en restaurering af vandløbet og dets ådal.

Fjernelse af spærring mellem Bjerge enge og Halleby å
Spærringen er 21 meter lang og består af betonrør Ø ca. 80 cm med jernklap der skal sikre at
vand ikke kan løbe fra Halleby Å og ind i Bjerge Enge.

Genslyngning Nedre Halleby å
Ved genslyngning forstås en tilbagelægning af et kanaliseret vandløb til dets forløb og profil før
udretningen eller et tilsvarende naturligt forløb samt at skabe muligheder for at vandløbenes
naturlige morfologiske processer kan udfoldes.

Genslyngning af vandløb Bjerge enge
Ved genslyngning forstås en tilbagelægning af et kanaliseret vandløb til dets forløb og profil før
udretningen eller et tilsvarende naturligt forløb samt at skabe muligheder for at vandløbenes
naturlige morfologiske processer kan udfoldes.
Bjerge Enge er et større engområde beliggende i forbindelse med Nedre Halleby Å. Området er
beskyttet som natura 2000, samt §3 beskyttet, en del af engen er beliggende i åzonen, og
kystzonen.