Hærværk og tyveri af måleudstyr på stemmeværket ved Tissø

2.7. "Det er slet ikke bæredygtigt": Niels Erik Danielsen, kommunal-bestyrelsesmedlem, Enhedslisten

27.6. "Det bedste forsvar er et angreb. Det kunne opleves ved kommunalbestyrelsesmødet i Kalundborg den 24/6": Niels Erik Danielsen, kommunal-bestyrelsesmedlem, Enhedslisten

23.6. besluttede byrådet i Kalundborg med 22 stemmer ud af 27 at tillade ny vandindvindig i Tissø. "Tilladelse ikke uventet - men utrolig trist".

23.6. Flere store virksomheder i Kalundborg med stærke bæredygtighedsprincipper får vand fra kommunens forsyningsselskab. Men er de overhovedet klar over, at deres vandforsyning er dybt problematisk for naturen og miljøet på Vestsjælland? Det virker ikke til at være tilfældet, skriver Lars Brinch Thygesen:

21.6. Vandindvinding fra Tissø ses ikke tilsvarende i hele DK.
Et næsten enigt Teknik og Miljøudvalg samt Økonomiudvalg har blåstemplet en forøget indvindingstilladelse på 6,7 millioner m3 overfladevand fra Tissø til Kalundborg Forsyning gældende frem til 2051 - uagtet de store negative konsekvenser,

Dansk Ornitologisk Forening er imod fortsat vandindvinding i Tissø, da det truer ynglefuglene i søen. Det er vigtigt at få genoprettet den naturlige vandstandsdynamik i søen med høj vintervandstand og lavere sommervandstand

16.6. er der økonomiudvalgsmøde, og her skal man bl.a. beslutte, om man vil forny og ydermere øge indvindingstilladelsen til industrien i Kalundborg af overfladevand fra Tissø:

Tissø er Danmarks fjerdestørste sø, og er underlagt en streng naturbeskyttelse for sin sårbare natur og de mange fugle og dyrearter, der raster og lever i og ved søen. Det vil få katastrofale følger for søens liv og åerne tilknyttet søen, hvis vandforbruget øges massivt:

I Nordvestnyt truede udvalgsformand venstremanden Jacob Beck Jensen, teknik og miljøudvalget, med, at en eventuel klage fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening over en kommende kommunal vandindvindingsafgørelse vil medføre, at alle andre planlagte vandløbs- og sø restaureringsprojekter i kommunen sættes i bero:

Kalundborg Kommune vil øge vandindvindingen, men den øgede vandindvinding er i strid med gældende natur- og miljølovgivning og er til skade for den særligt beskyttede natur i og omkring søen:

11.6. Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening BirdLife, sender nedenstående, da vi er dybt bekymrede for natur og miljø i Nedre Halleby Å og Tissø med tilløb:

Faktaboks:

  • Kalundborg Forsyning indvinder i dag mellem 3.500.000 og 4.000.000 kubikmeter vand fra Tissø. (Tilladelse til 5.000.000) Kalundborg kommune vil give tilladelse til en vandindvinding på 6.700.000 kubikmeter vand.
  • Områderne er omfattet af 3 EU-Naturdirektiver. Åmosen, Tissø, Nedre Halleby Å og Flasken er udpeget efter Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne.
  • Tissø med tilløb og Nedre Halleby Å, er med i vandområde-planerne og skal opnå god økologisk tilstand senest i 2027 (Vandramme-direktivet)