Vores formål med rapporten er at beskrive floraen på dette fine naturområde. Her findes både veludviklede naturtyper (strandoverdrev, strandeng og rigkær), og der er rødlistede arter på arealet. Desværre er dele af området ved at gro til i Rynket Rose, Gyvel, buske og træer, og rigkæret er nu væsentligt forringet pga. manglende græsning. Vi opfordrer kommunen til at pleje arealerne så de ikke forringes også mht. rigkæret, der ellers med tiden vil vokser helt ud af §3-beskyttelsen.

Landskabet består af tidligere havdækket areal, som i dag er et gammelt klitlandskab med hovedsagelig strandoverdrevsvegetation. De grønnere pletter på figur 2 er bevoksninger med Rynket Rose. Lavninger i terrænet er dækket af rørskov hovedsageligt bestående af Tagrør.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se placeringen her på et kort