Nyhed

FREDNINGER I FARE

DN Kalundborg inviterer alle borgere til at mødes med os på Vesterlyng og vise, at vi er mange, der ikke accepterer Dansk Folkepartis forslag om, at Danmarks Naturfredningsforening ikke må foreslå fredninger alene.

Landsdækkende event søndag d. 20. januar på Vesterlyng


En kold og blæsende januar dag i 2016 slog Danmarks Naturfredningsforening (DN) og danskerne ring om Danmark med fakkeloptog og taler i protest mod, at Regeringen ville gøre det nemmere at bebygge vores frie kyster. I Kalundborg deltog mere end to hundrede personer i eventen Red kysterne på Gisseløre. Et klokkeklart signal fra danskerne om, at vi ønsker vores kyster frie og ubebyggede.

Søndag den 20. januar kl. 10:00 beder DN Kalundborg nu alle interesserede til at sende det samme klare signal om, at Danmarks Naturfredningsforening ikke skal fratages retten til selvstændigt at rejse en fredningssag. Årsagen er Regeringens støtteparti Dansk Folkepartis forslag om, at fratage DN retten til selv at rejse fredningssager. Landet rundt vil der blive protesteret imod DF’s forslag med eventer, taler og sang. I Kalundborg vil det foregå på det fredede område Eskebjerg Vesterlyng.

 

NB! Såfremt vejen over lyngen er spærret grundet oversvømmet vejbane henlægges eventen til Gisseløre i Kalundborg. Om vejen er spærret kan ses på: https://vsbv.dk/selvbetjening/vesterlyng/

 

Borgmester Martin Damm taler for DNs ret til at rejse fredninger

 

Borgmester Martin Damm taler for DNs ret til at rejse fredninger på eventen.

I 2013 præsenterede Martin Damm, som daværende formand for Kommunernes Landsforenings Teknik og Miljøudvalg - og som den ene af de tre parter i samarbejdet ”Handlingsplan 2013 for Fredninger”. Et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Miljøministeriet og Danmarks Naturfredningsforening omkring fredningsarbejdet. Der var fælles fodslag og enighed omkring fredningsarbejdet. Meldingen fra de tre samarbejdspartnere var klar ”Nu går vi efter perlerne og de sammenhængende helheder”. Handlingsplanen fra 2013 skal revideres i 2020, hvorfor DF’s forslag om, at fratage DN retten til at rejse fredningssager et år før revideringen af samarbejdet må bunde i andre årsager end utilfredshed med DNs rolle i fredningsarbejdet. Susanne Ladefoged opfordrer derfor til at støtte DN ved at deltage i den landsdækkende event søndag d. 20. januar.

 
Dansk Folkeparti vil amputere naturbeskyttelsen

I mere end 80 år har Danmarks Naturfredningsforening haft mulighed for at beskytte naturen til glæde for nuværende og kommende generationer ved at foreslå fredninger. Det skal være slut nu, hvis det står til Regeringens støtteparti Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti vil i Folketingssalen den 24. januar fremsætte forslag om, at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til selvstændigt at foreslå nye fredninger. Dansk Folkeparti mener, at Danmarks Naturfredningsforening kun skal have ret til at rejse fredningsforslag i samarbejde med stat eller kommune.

Gennemføres forslaget helt eller delvis vil det få store negative konsekvenser for naturen i Danmark og dermed også for naturen i Kalundborg. I Kalundborg er vi stolte af vores fredninger, som er til glæde og gavn for alle, ikke kun dem med de store tegnebøger. Se f.eks. bare på Nekselø, Vesterlyng, Bjergsted Bakker, Reersø Vejlen, Flasken, parkanlægget på Kysthospitalet, Asnæs dyrehave, Røsnæs spidsen samt store dele af sydkysterne på Røsnæs. Naturperler der rummer både stor skønhed og biologisk værdi. Områder der beskyttes og besøges af  rigtig mange borgere året rundt. Naturperler, som er fredet af fremsynede og visionære mennesker for mange år siden, og som vi alle, høj som lav, i dag kan nyde samt færdes i. De fredede områder er nationale klenodier og en del af vores fælles arvegods. Det skal pointeres, at Danmarks Naturfredningsforening kun kan foreslå et område fredet. Det er suverænt det lokale Fredningsnævn, hvor både kommunen og stat direkte er repræsenteret, og hvor der sidder en uvildig dommer for bordenden, som afgør om området skal fredes.

 

Fredning af Tømmerup Banke og Torsø vandfaldsmøller

En fredning af Tømmerup Banke er gået ind i sin slutfase. En fredning, som sikrer alle borgere adgang til dette skønne området med den formidable udsigt samt sikrer plejen af området i kraft af en kommunal plejeplan. Fredning af Torsø vandfaldsmøller, en landskabsfredning som sikrer de store biologiske værdier og plejen af området er i fuld gang. Begge fredninger er rejst af DN. Kalundborg kommune blev inviteret til at være medfredede på begge forslag, men takkede pænt nej. Det er omkostningstungt at indlede og køre en fredningssag. Kommunerne og staten skal tage flere politiske hensyn end hensynet til naturen, og derfor er det ikke givet, at de ønsker at være med til at frede. Stat og kommune er relativt passive, når det gælder om at rejse fredningssager, så derfor bliver det DN, der som privat organisation står på mål for en fredning, indtil den er faldet på plads. Derefter er alle parter som hovedregel tilfredse med fredningen. Mange danskere vil gerne værne om naturen, og derfor skal vi passe på den – både til gavn for nuværende, men også for de kommende generationer.

 

Støt naturen – støt DNs ret til at rejse fredninger

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, kalder det et fundamentalt angreb på naturbeskyttelsen i Danmark, når Dansk Folkeparti med et beslutningsforslag vil fjerne Danmarks Naturfredningsforenings mulighed for selvstændigt at rejse fredningssager. Hvis Danmarks Naturfredningsforening ikke længere kan foreslå nye fredningssager, kan danskerne sandsynligvis forvente et dramatisk fald i antallet af nye fredninger, idet Danmarks Naturfredningsforening står bag syv ud af de ti fredningssager, som årligt rejses i Danmark. At DN egenhændigt kan rejse en fredningssag er derfor hele fundamentet i fredninger. Gallup viste fornyligt, at et markant flertal af danskerne bakker op om Danmarks Naturfredningsforenings ret til at foreslå fredninger. Samtidig mener de, at der fortsat er behov for at frede områder. Vi opfordrer til, at man tilkendegiver sin opbakning til DNs ret til at rejse fredninger ved at underskrive fredninger i fare www.fredningerifare.dk

 

Fredninger – nationale klenodier

I 1937 gav den socialdemokratisk landsfader og naturven, Thorvald Stauning, civilsamfundsorganisationer retten til at foreslå et naturområde fredet. Naturen og almenvellets interesser skulle tilgodeses, så kommuner, stat og lodsejeres kortsigtede interesser ikke alene skulle afgøre beskyttelsen af naturen. Skagens Gren, Møns Klint, Mols Bjerge, Råbjerg Mile og Himmelbjerget er blandt de fire tusind fredninger, som er gennemført. Fredninger der har reddet naturperler fra bebyggelse, infrastruktur, tekniske anlæg og andre ødelæggende tiltag. Fredninger betyder gevinster for de mange, som får adgang til naturområderne og dermed kan nyde de smukke landskaber. Fredninger betyder også sikring af levesteder for truede plante- og dyrearter. DN og fredninger har i høj grad været med til at sikre værdierne i det danske landskab. Støt derfor DNs ret til at frede.

 

 

DN Kalundborg

9. januar 2019